Pension familjar

Pensionin familjar e përfitojnë  pjesëtarët e familjes së anëtarit të fondit, i cili vdes para se ai të plotësojë kushtet për të marrë pension pleqërie ose invaliditeti. 
 
Në këto raste asetet neto (shumat e grumbulluara) të anëtarit të fondit iu paguhen proporcionalisht pjesëtarëve të familjes sipas aktit të trashëgimisë.
Comments are closed.