Pension invaliditeti

Pensioni i Invaliditetit mundësohet nga Fondi i Pensioneve Private SIGAL anëtarit të fondit, në rastet kur ai bëhet i paaftë për punë si pasojë e  sëmundjeve ose aksidentimit  gjatë kohës së sigurimit, pavarësisht vjetërsisë në punë. 
 
Humbja e aftësisë për punë vërtetohet nga Komisioni i Caktimit të Aftësisë për Punë që vepron pranë F.P.P SIGAL.
Comments are closed.