Publikime

Ju lutem gjeni raportet financiare te Fondit te Pensioneve SIGAL Life UNIQA ne linqet vijuese:

Pasqyrat financiare te FP “Sigal” per 6 mujorin e pare te vitit 2017

Raporti 2016 Shqip

Raporti 2016 Anglisht

Comments are closed.