Tërheqje e parakohëshme

Pagesat e parakohshme iu mundësohen anëtarëve të cilët kërkojnë t’i tërheqin asetet e tyre përpara se të plotësojnë kushtet për pension pleqërie, të parakohshëm ose pension invaliditeti.
 
Tërheqja e parakohshme, sipas dispozitave të ligjit shoqërohet me penalitete që llogariten në raport nga koha e anëtarësimit deri në çastin e tërheqjes së parakohshme.
Comments are closed.